Velferdsmidler 2017

Denne siden fungerer som en veiledning for søkere av velferdsmidler. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme uten videre beskjed. Vi åpner for søknader rundt Oktober/November. Frist 21 Desember!  Vi ønsker alle søkere lykke til!

Om

All økonomisk støtte tildelt av Velferdstinget, utbetalt av SiS, har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbudet, samt bidra til bedre helse. Alle studentorganisasjoner, linjeforeninger og studentsamfunn kan søke om velferdsmidler. Velferdsmidler gis til organisasjoner som bidrar til størst mulig bredde og variasjon for studentene.
Arbeidsutvalget til Velferdstinget innstiller skjønnsmessig på mottatte søknader på bakgrunn av:

 • Økonomisk styring og driftskvalitet (budsjett og regnskap).
 • Evne og mulighet til egeninntjening, samt støtte fra eksterne.
 • Formål (Interesseorganisasjon, Linjeforening, Studentsamfunn etc.)
 • Organisasjonens aktivitetsnivå.
 • Tidligere års søknader, hvilken aktivitet har man tidligere hatt og hva fikk man i fjor.
 • Hva går studentenes penger til?

Arbeidsutvalget mottar alle søknader og innstiller på disse. Velferdstinget foretar den endelige tildelingen og vedtaket leveres SiS som har ansvar for utbetaling av velferdsmidler.

Søknad
 • Søknads dokumentene finner du til høyre (eller nederst på siden på mobil).
 • Ved søknad om velferdsmidler, skal søknadskjema brukes.
 • Det skal i tillegg til søknad og vedlegg, signeres og leveres et samtykkeskjema.
 • NB! Vi ønsker at samtykkeskjemaet skrives ut, signeres og scannes. Ikke ta bilde med mobiltelefon e.l.
 • Søknaden sammen med samtykkeskjema og dokumentasjon sendes på mail nestleder@vtstavanger.no
 • Velferdsmidler skal ikke forveksles med arrangementstøtte. Om det ønskes støtte til arrangementer benyttes digitalt søknadskjema på SiS sin hjemmeside:
  https://studentensbeste.no/stotte/arrangementsstotte/
Prosess

Trinn 1: UTLYSNING: I forkant av søknadsfrist blir det utsendt mail med informasjon og nødvendige dokumenter til linjeforeninger og studentorganisasjoner. Det utlyses også på nettsiden og på sosiale medier for å nå ut til mulige søkere.
Trinn 2: SØKNADSFRIST: Fristen gjelder for innsending av søknad/utfylling av elektronisk søknadsskjema. 21 Desember er fristen å søke om velferdsmidler. Velferdstinget åpner for søknad 1 måned før den dato. Søknaden skal skrives i henhold til retningslinjene, hvis ikke behandles ikke søknaden.
Trinn 3: SØKNADSBEHANDLING: Arbeidsutvalget gjennomgår alle søknader og innstiller på bakgrunn av:

 • Økonomisk styring og driftskvalitet (budsjett og regnskap).
 • Evne og mulighet til egeninntjening, samt støtte fra eksterne.
 • Formål (Interesseorganisasjon, Linjeforening, Studentsamfunn etc.)
 • Organisasjonens aktivitetsnivå.
 • Tidligere års søknader, hvilken aktivitet har man tidligere hatt og hva fikk man i fjor.
 • Hva går studentenes penger faktisk til?

Trinn 4: SEMINAR: Det vil bli holdt et seminar i forkant av tildelingsmøtet. Her kan alle søkere presentere seg samt argumentere for deres søknadssum foran Velferdstingets medlemmer.
Trinn 5: INNSTILLING: Arbeidsutvalget setter en innstilling på alle søknadene. Innstillingen sendes ut i god tid før tildelingsmøtet, etterfulgt av en innkalling til selve møtet. Innstillingen legges til grunn på tildelingsmøtet.
Trinn 6: TILDELINGSMØTET: Tildelingsmøtet holdes innen utgangen av mars. Her behandler Velferdstinget innstillingen til Arbeidsutvalget og innsendte endringsforslag. Velferdstinget vedtar så den endelige tildelingen. Den årlige summen for velferdsmidler reguleres hvert år, det er ikke mulig å tildele mer enn denne summen.
Trinn 7: ETTERSENDING AV DOKUMENTER: Etter at tildelingsmøtet er gjennomført og den endelige tildelingen er gjort, blir alle dokumenter samt vedtak oversendt SiS. Når alle dokumenter, i henhold til retningslinjene, er levert til SiS vil de se over at alt stemmer for så å utbetale velferdsmidlene. I perioden mellom tildelingsmøtet og ettersendingfristen (se neste trinn) vil SiS ha kontakt med organisasjonene i tilfelle mangler.
Trinn 8: FRIST INNSENDING AV DOKUMENTER: 30. juni er fristen for å ettersende alle dokumenter. Etter denne fristen vil det ikke lenger være mulig å få utbetalt velferdsmidler. SiS vil gi beskjed til Arbeidsutvalget, og Velferdstinget bestemmer videre hva som skal skje med de resterende midlene.

Logo/profilering
 • Som det fremkommer i retningslinjene skal organisasjonene som mottar velferdsmidler promotere Velferdstinget der dette er mulig. Det betyr på plakater, flyers, i aviser, på t-skjorter o.l.
 • Logopakke finner du på toppmenyen under «Dokumenter» Vi har klistremerker med logo i forskjellige størrelser som kan utleveres.
Forklaringer
 1. Organisasjonsnummer: Med dette menes organisasjonsnummeret som fås etter at organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret.
 2. Bankkonto: Dokumentasjon på hvem som er innehaver og disponenter av bankkonto i organisasjonens navn. Et dokument underskrevet av organisasjonens leder og nestleder, hvor bankkontonummer,samt hvem som disponerer denne, står oppført.
 3. Styrets beretning: Styrets beretning med fullstendig regnskap og balanse for siste regnskapsår. Husk at beretningen og regnskapets siste side må være underskrevet av hele styret.
 4. Generalforsamling/årsmøte: Underskrevet protokoll fra generalforsamlingen/årsmøte, hvor fjorårets regnskap med balanse godkjennes, og valg av nytt styre fremkommer.
 5. En generalforsamling/årsmøte: er den øverste myndigheten i en organisasjon, og er et møte hvor alle medlemmene er kalt inn (vedtektene bestemmer hvor mange som faktisk må stille for at generalforsamlingen skal være gyldig). Husk at protokollen må være underskrevet av to personer valgt av generalforsamlingen/årsmøtet.

Følg Oss

Share This