Om Valgkomitéen

 

Sammensetning

Komiteen velges på siste styremøte før sommeren, og skal består av tre representanter fra tilslutningskolene. Komiteen skal ha en leder, og konstituerer seg selv.

Instruks

Komiteen skal i samarbeid med arbeidsutvalget rekruttere kandidater til styret i samskipnaden og nytt arbeidsutvalg.

Komiteen skal sørge for et godt beslutningsgrunnlag, herunder ved intervju, slik at de kan avgi en begrunnet innstilling til vervene.

Det skal arbeides for proporsjonal representasjon fra alle tilslutningsskolene i råd, styrer og utvalg, samt tilstrebes jevn kjønnsfordeling også der hvor dette ikke er lovpålagt.