Styret

 

Om

Styret er velferdstingets øverste organ, og det avholdes minst to styremøter per semester. Styremøtene er i utgangspunktet åpne, men kan vedtas å lukkes ved simpelt flertall i enkeltsaker. Dersom minst ⅓ av styret, eller minst ½ av arbeidsutvalget, skriftlig krever det, skal det avholdes ekstraordinært styremøte.

Sammensetning

Alle læresteder tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger har anledning til å velge hver sin studentrepresentant til styret. Universitetet i Stavanger har et tilsvarende antall representanter som de andre aktive tilslutningsskolene til sammen, uavhengig av hvor mange skoler som er aktive eller stiller på hvert enkelt møte. Studentsamskipnaden i Stavanger har gjennom sin direktør eller stedfortreder fast observatørplass. Dette gjelder også studentrepresentanter i alle organer ved samskipnaden.

Tiltredelse

Styrerepresentanter velges av tilslutningsskolens øverste studentorgan. Det er det tilslutningsskolenes øverste studentorgan sitt ansvar å bemanne sine plasser i styret, samt å melde inn eventuelle endringer i sin representasjon til Velfredstinget.

Instruks

Styret skal forholde seg til de saker som legges frem av arbeidsutvalget, og kan etterprøve deres arbeid ved behov. Det er styret sitt ansvar at arbeidsutvalget til en hver tid er bemannet.

Styret

Universitetet i Stavanger

 • Kim Roger Andersen
 • Joachim Børlie
 • André Pedersen
 • Andre Larsen
 • Håvard Johannessen Vikse

BI Stavanger

 • Nina Ørnes
 • Terje Hetland

ViD Stavanger

 • Anna Rudin

ViD Sandnes

 • Janne Øksnevad
 • Kathinka Selmer-Olsen
Vara Representantene

Universitetet i Stavanger

 • Nora Shaban
 • Ingrid Brustad
 • Jakob Ruus
 • Janette Aurdal

BI Stavanger

VID Stavanger

 • Jon Salthe

VID Sandnes

 • Observatører med talerett

  Kunsthøyskolen

  Noroff

  Gestalthøyskolen

  Følg Oss

  Møteplan 2018

  Januar

  30. Januar – Velferdstingsmøte

  Februar

  27. Februar-  Tildelingsseminar

  Mars

  13. Mars Velferdstingsmøte med tildeling.
  23. Mars Utlysning av AU og BAS

  April

  24. April Søknadsfrist for AU og BAS
  24. April Velferdstingsmøte

  Mai

  22. Mai – Velferdstingsmøte med valg av AU og BAS

  Juni

  1. – 15. Juni – Overlapp Arbeidsutvalget (AU)

  Juli

  16. Juli – Start BAS

  August

  12. August – Slutt BAS

  Følg Oss

  Share This