Velferdstingets Styre

 

Styret er velferdstingets øverste organ, og det avholdes minst to styremøter per semester. Styremøtene er i utgangspunktet åpne, men kan vedtas å lukkes ved simpelt flertall i enkeltsaker. Dersom minst ⅓ av styret, eller minst ½ av arbeidsutvalget, skriftlig krever det, skal det avholdes ekstraordinært styremøte.

Sammensetning

Alle læresteder tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger har anledning til å velge hver sin studentrepresentant til styret. Universitetet i Stavanger har et tilsvarende antall representanter som de andre aktive tilslutningsskolene til sammen, uavhengig av hvor mange skoler som er aktive eller stiller på hvert enkelt møte. Studentsamskipnaden i Stavanger har gjennom sin direktør eller stedfortreder fast observatørplass. Dette gjelder også studentrepresentanter i alle organer ved samskipnaden.

Styrets representanter

Universitetet i Stavanger

BI Stavanger

Jørgen Kleiven Arneberg

ViD Stavanger

Anja Landsverk

ViD Sandnes

Vara representanene

Universitetet i Stavanger

BI Stavanger

VID Stavanger

VID Sandnes

 —

Observatører med talerett

Kunsthøyskolen

Noroff

Studentvalgte styremedlemmer i SiS

 Sander Brimsøe Thomassen
Håkon Ohren
Magne Bartlett
Ørjan Brakstad

SiS direktør/stedfortreder
Ellinor Svela

Møteplan 2018

02.oktober 
Velferdstingsmøte / kl. 18 / Sted: UiS

23. oktober
Organisasjonsseminar for søkerorganisasjoner / kl. 12-16 / Sted: UiS

06. november
Velferdstingsmøte / kl. 18 / Sted: TBA

04. november
Velferdstingsmøte / kl. 18 / Sted: TBA