Velferdstingets Styre

 

Styret er velferdstingets øverste organ, og det avholdes minst to styremøter per semester. Styremøtene er i utgangspunktet åpne, men kan vedtas å lukkes ved simpelt flertall i enkeltsaker. Dersom minst ⅓ av styret, eller minst ½ av arbeidsutvalget, skriftlig krever det, skal det avholdes ekstraordinært styremøte.

Sammensetning

Alle læresteder tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger har anledning til å velge hver sin studentrepresentant til styret. Universitetet i Stavanger har et tilsvarende antall representanter som de andre aktive tilslutningsskolene til sammen, uavhengig av hvor mange skoler som er aktive eller stiller på hvert enkelt møte. Studentsamskipnaden i Stavanger har gjennom sin direktør eller stedfortreder fast observatørplass. Dette gjelder også studentrepresentanter i alle organer ved samskipnaden.

Styrets representanter

Universitetet i Stavanger

Kim Roger Andersen

Joachim Børlie

André Pedersen

Andre Larsen

Håvard Johannessen Vikse

BI Stavanger

Nina Ørnes

Terje Hetland

ViD Stavanger

Anna Rudin

ViD Sandnes

Janne Øksnevad

Kathinka Selmer-Olsen

Vara representanene

Universitetet i Stavanger

Nora Shaban

Ingrid Brustad

Jakob Ruus

Janette Aurdal

BI Stavanger

Erik Nilsen

VID Stavanger

Jon Salthe

VID Sandnes

Observatører med talerett

Kunsthøyskolen

Noroff

Studentrepresentanter ved SiS

SiS direktør/stedfortreder

Møteplan 2018

30. Januar – Velferdstingsmøte

27. Februar-  Tildelingsseminar

13. Mars Velferdstingsmøte med tildeling.

23. Mars Utlysning av AU og BAS

24. April Søknadsfrist for AU og BAS

24. April Velferdstingsmøte

22. Mai – Velferdstingsmøte med valg av AU og BAS

1. – 15. Juni – Overlapp Arbeidsutvalget (AU)

16. Juli – Start BAS

12. August – Slutt BAS