Velferdstingets Styre

 

Styret er velferdstingets øverste organ, og det avholdes minst to styremøter per semester. Styremøtene er i utgangspunktet åpne, men kan vedtas å lukkes ved simpelt flertall i enkeltsaker. Dersom minst ⅓ av styret, eller minst ½ av arbeidsutvalget, skriftlig krever det, skal det avholdes ekstraordinært styremøte.

Sammensetning

Alle læresteder tilsluttet Studentsamskipnaden i Stavanger har anledning til å velge hver sin studentrepresentant til styret. Universitetet i Stavanger har et tilsvarende antall representanter som de andre aktive tilslutningsskolene til sammen, uavhengig av hvor mange skoler som er aktive eller stiller på hvert enkelt møte. Studentsamskipnaden i Stavanger har gjennom sin direktør eller stedfortreder fast observatørplass. Dette gjelder også studentrepresentanter i alle organer ved samskipnaden.

Styrets representanter

Universitetet i Stavanger

Amalie Zwerg Gran

Erlend Strømme

Even Hallås

Jakob Ryen

Joachim Børlie

BI Stavanger

Jørgen Kleiven Arneberg

Terje Hetland

ViD Stavanger

Anja Landsverk

ViD Sandnes

Jon Salthe

Sofie Jansen

Vara representanene

Universitetet i Stavanger

Anne Helene Thorvaldsen

Emilie Christensen

Julie Wangen

Mahnoor Raja

Robert Raustein

BI Stavanger

Trygve Christensen Vardenær

VID Stavanger

VID Sandnes

 —

Observatører med talerett

Kunsthøyskolen

Noroff

Studentvalgte styremedlemmer i SiS

 Sander Brimsøe Thomassen

Alva Eide

Øyvind Åfløy

Joakim Dahlstrøm

SiS direktør/stedfortreder
Ellinor Svela

Møteplan 2019

12.mars
Velferdstingsmøte / kl. 18 / Sted: TBA
Tildelingsmøte av velferdsmidler

23. april
Velferdstingsmøte / kl. 18 / Sted: TBA

29.mai
Velferdstingsmøte / kl. 18 / Sted: TBA