Søk til SiS styret!
Velferdstinget søker studenter til ulike verv i SiS. Vi skal velge 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til SiS-styret. Vervene har en virketid på 2 år, og er faste medlemmer honoreres. Varamedlemmer som innkalles og møter honoreres deretter. Valgperioden for SiS-styret går fra 1.1.2020 til 31.12.2021.

Styrebeskrivelse: Styremedlem i Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS)

Styret er SiS sitt øverste organog har stor innflytelse på utviklingen av SiS sine tilbud og tjenester. Styret består av:

4 studentvalgte representanter

2 ansattrepresentanter

2 representanter fra utdanningsinstuisjonene

Styreleder og nestleder studenter, og studentrepresentantene har flertall ved styreleders avgjørende stemme. Alle styremedlemmer velges for to år av gangen (med unntak av UiS som har fast plass). Varamedlemmene i styret er rekkefølgebassert som betyr at når 1. Og 2. Vara sin periode er over rykker nr. 3 og 4 opp til henholdsvis 1. Og 2. Vara. De studentvalgte representantene velges av Velferdstinget, jf § 3 i forskrift om studentsamskipnader.

Hvert år velges to styremedlemmer og to vararepresentanter. Dersom et styremedlem trekker seg rykker 1. Vara vanligvis opp til styremedlem resten av valgperioden hvis ikke Velferdstinget velger en ny fast representant.

Det er vanligvis fire styremøter i vårsemesteret og tre i høstsemesteret i tillegg til et styreseminar over 2- 3 dager i løpet av april. Styremedlemmer og varamedlemmer inviteres til styreopplæring i januar. Dette er for å lære SiS bedre å kjenne og få en bredere forståelse og innsikt i styrearbeid fra starten av.

Styremedlemmene honoreres med et grunnhonorar og honorar for hvert styremøte de deltar på. Varamedlemmene som innkalles og møter på styremøte får det faste styremedlemmets møtehonorar. Styremedlemmer valgt av Velferdstinget skal også møte på Velferdstingsmøtene (ikke honorert).

For å bli vurdert av valgkomitéen må CV og søknad sendes innen 4. November til VK@vtstavanger.no og kandidatskjema må fylles ut. Link til kandidatskjema: https://drive.google.com/open?id=1NwMb2aaEzXFq4ULqMVbYIjWP1C7fx-bq

For spørsmål om vervene kan dere kontakte leder av Velferdstinget eller styreleder i SiS.