SiS-Styret

Styret er SiS sitt øverste organ. Det består av åtte (8) valgte representanter, derav fire (4) valgt av studentene, to ansatte og to representanter fra høgskolene/universitetets ledelse. Styrets leder og nestleder er studenter. Studentrepresentantene har flertall ved styreleders dobbeltstemme, og har således stor innflytelse på utviklingen av SiS sine tilbud.

Mer om SiS-Styret…

Styremedlemmene honoreres med et honorar for hvert styremøte de deltar på. Varamedlemmene som innkalles og møter på styremøte får det faste styremedlemmets møtehonorar. Studentrepresentantene velges på høst semesteret av Velferdstinget.

https://studentensbeste.no/